Производство на смазочни масла в Приста Ойл
Публикувана: 22.07.2016 02:43
Автор: Asparuh Borisov
Прочетена: 7394 път(и)

Производство на смазочни масла в Приста Ойл


Продължаваме със следващия материал на тема производство на смазочни масла в Приста Ойл. Предстои ни да разгледаме малко по-подробно как се случва това в завода на компанията в България, както ви бяхме обещали.

Смазочните масла, най-общо казано, се произвеждат чрез смесване на базови маслени компоненти в предварително изчислени пропорции и добавяне на различни видове присадки, които да определят и повишат експлоатационните качества на  финалния продукт. На пръв поглед всичко звучи и изглежда доста просто и лесно, но, както ще се убедите и сами, затварянето на пълния производствен цикъл за смазочни масла в едно предприятие е доста по-комплексен.

 

 

Производственият капацитет на завода на Приста Ойл Холдинг в град Русе е 100 000 тона годишно. Размерът на хранилищата за суровини  е 7 650 кубични метра. Обемът на хранилищата за съхранение на готова продукция е 2050 кубични метра. Комплексът е оборудван с 22-промишлени миксера с капацитет от 2 до 10 кубични метра, над 100 резервоара и  друго технологично оборудване.

Целият производствен процес се наблюдава чрез специализиран софтуеър, който следи  количествата на суровините и продуктите, температурния режим, управлява автоматизираните производсвени процеси, архивира цялото движдение на суровини и продукти и извършва много други специализирани дейности.

 

 

"Базата" - главата на всичко

Към избора на базови масла за своите продукти Приста Ойл подхожда така, както към решението на който и да е въпрос - с максимална практичност и съблюдаване на стандартите за качество. Използваните в завода в Русе базови масла се доставят от световно известни рафинерии в Испания, Италия, Гърция и Португалия, а именно от заводите на Репсол (Repsoil), Ексон Мобайл (Exxon Mobile), Шел (Shell), Сепса (Sepsa), С-Ойл(S-Oil), Нестe (Neste) и др.

Това, което трябва да знаете днес за  базовите масла (БМ), е че те се делят на 5 основни групи:

Група

Съдържание на наситени въглеводороди, %

Съдържание на сяра, %

Вискозитетен индекс

I

< 90

>0.03

80-119

II

>90

<0.03

80-119

III

>90

<0.03

>120

IV

Всички видове полиалфаолефини (PAO)

V

Всички други, невключени в I до IV групи

Група I – Очистени с разтворител. Притежават добра разтворимост на компонентите, но са уязвими към окисление и химично разлагане. (минерални БМ)

Група II – Получават се чрез умерен хидрокрекинг и каталитична депарафинизация.  Имат високо ниво на наситени въглеводороди, добра окислителна и термична стабилност (т.нар. «полусинтетични» БМ)

Група III – Получават се при дълбок хидрокрекинг, подобрена каталитична депарафинизация и хидроизомеризация. Маслата са с висок вискозитетен индекс и много добра термична и окислителна стабилност. Част от тези масла се получават по метода GTL (gas to liquid) («синтетична технология» БМ)

Група IV – Химически моделирани синтетични базови масла. Притежават много ниска температура на течливост, висок вискозитетен индекс, отлична термична и много добра окислителна стабилност. (PAO масла –  Poly Alpha Olefins )

Група V – Базови масла, които не са включени в някоя от предходните групи – естери (полиол, фасфатни и др.), полиалкилен гликоли. (синтетични БМ)

Технологиите не стоят на едно място. Днес производството на базови масла(БМ) от група 2 по цена  почти не се различава от производството на базови масла от група 1. Основният производител на група 2 в момента са САЩ, но европейските нефтопреработвателни заводи постепенно пренастройват своите производства  за група 2 базови масла, виждайки в тях потенциал и нарастващо търсене на пазара.

Друго немаловажно обстоятелство - характеристиките на маслата от  група 2 вече са много близки до характеристиките на маслата от група 3. В действителност, при базовите  масла от 2 група, индексът на вискозитет в сравнение с  БM от група 3 е само малко по-малък. Другите  характеристики са същите като на БМ от  група 3, включително срока им на живот. Докато преди за производство на 10W40 моторно масло трябваше да се смесва основни масла групи 1 и 3 в съотношение 70:30, то сега то може да бъде произведено изцяло от  БM от 2-ра група. Ето защо, БM от 2-ра група постепенно изместват БM от 1-ва група от пазара на автомобилни масла. БM от група 1 все повече се насочват към  индустриалния сектор, където от тях се произвеждат хидравлични, компресорни, трансмисионни масла и други продукти.

Присадка – задължителната индивидуалност на маслото.

Базовите масла, колкото и да са качествени, не могат да покрият всички изисквания. Това налага да се използват така наречените добавки(присадки), които подобряват един или друг показател, а съвкупността от тези присадки се нарича „пакет от добавки“. Кои са основните добавки, които се използват в съвременните масла?

  1. Вискозитетно-индексни добавки – вискозитетът на смазочните масла има едно много важно свойство - променя се в зависимост от температурата. Това им физично качетво, разбира се е нежелано, тъй като не можеш да смазваш нещо ефективно с различна по гъстота течност,да не говорим за случаите когато дори може да стане и нетечливо.Този тип добавки, най-общо казано, спомагат да се намали този ефект и да се получи продукт с достатъчна гъстота при работна температура, който същевременно да е достатъчно течлив при ниски температури.
  2. Антикорозионни и антиокислителни добавки - самото им име достатъчно подсказва какви параметри подобряват - маслата се изпозват в условията на повишена температура и активно окислително влияние на кислорода от въздуха. Ако те не притежават устойчивост към това влияние, за кратко време стават негодни за употреба в следствие на необратими химични реакции, които водят до образуването на киселини, смоли и други съединения.
  3. Детергентно-диспергиращи добавки - по време на работата на двигателя в маслото попадат прах, примеси, твърди частици, продукти от изгарянето на горивната смес и др. Всички те трябва да останат в течно състояние и да се "измиват" от двигателя, за да не доведат до натрупването на нежелани утайки и запушвания.
  4. Противоизносни и продивозадирни добавки - чистите базови масла, нямат еднакви смазочни свойства. За да се изравнят и подобрят техните характеристики в този аспект, се използват различни добавки от този тип
  5. Антипенни добавки - в процеса на работа маслото е подложено на интензивно "разбъркване". При пропуски в уплътненията на маслената система, понякога дори то може бурно да барбутира (да се пени). Това може да довеве до намаляване на смазващата способност.
  6. Деемулгиращи добавки - в маслото е възможно да попадне вода както от конденз, така и от случайни пропуски. Водата е изключително нежелан замърсител, тъй като бързо разрушава добавките, води до корозия и влошава качеството на маслото. Деемулгиращите добавки способстват попадналата вода в маслото бързо да бъде отделена и да не взаимодейства с останалите компененти.

"Приста Ойл" купува добавки от най-големите световни доставчици – Lubrizol, Chevron Oronite, Afton, Infineum и др.

 

Процесът

Всичко започва с доставката на базови маслени компоненти (базови масла) и присадки – основните суровини, от които се произвеждат маслата. Доставката им на територията на Завода за смазочни масла на Приста Oйл Холдинг ЕАД (ЗСМ) се извършва по няколко начина: чрез ж.п. цистерни или авто-цистерни, в наливен вид, контейнери или варели.

Всички тези суровини постъпват в определени за целта резервоари или складове. Изискването към доставки на суровини е те да бъдат придружени от анализен сертификат за качество. Задължително се извършва и „входящ контрол“ в лабораторията на завода – анализ на показателите, определящи качеството на суровината.

 

 

Производство на смазочни масла или т.нар. „блендинг“ представлявя смесването на базови маслени компоненти и добавки по отределен технологичен регламент. Те се блендват в промишлени смесители (миксери), като се поддържа определена температура и интензивност на смесването. Информация за температурата и количеството на смесваното маслото в смесителя се отчита от специални сензори.

 

 

След хомогенезирането на компонентите се взема проба за анализ. За всеки продукт съществува фирмена техническа спецификация – ФТС, в която са описани показателите и методите за изпитване, чрез които трябва да се тества маслото. След положителен анализ маслото се предава за разфасофане и експедиция.

 

 

 

Разфасофане и експедиция

 

 

Експедицията на готовите продукти се осъществява в различни по вид и обем разфасовки, както и в наливен вид в авто, ж.п. цистерни, различни типове контейнери, варели и др., като пълненето става на изградени естакади с монтирани разходомери.

 

За разфасовката от 0.5л, 1л, 3л, 4л и 5л се използват пълначни линии, на които операциите като дозиране, лепене на етикети и  опаковане се извършват автоматично. В момента Заводът разполага с общо 5 пълначни линии за малки опаковки.

 

 

 

 

 

Интересна особеност е, че пластмасовите бутилки за малките разфасовки също се произвеждат на територията на завода, така че производственият цикъл е затворен изцяло.  За своето производство Приста Ойл изработва пластмасови бутилки в четири цвята: бял, черен, сребрист и златист.

 

 

 

 

 

Процес на производство на пластмасова бутилка: нагрятата до пастообразно състояние пластмасова маса идва от промишлен смесител по тръбите на машината към формовъчната машина. Екструдираният от тръбата пластмасов "ръкав" се притиска от формовъчната матрица, след което от вътрешността на ръкава се подава сгъстен въздух, който придава на бутилката окончателна форма. Матрицата е сменяема, благодарение на което автоматът може да произвежда опаковки с различни размери. На изхода изделието се проверява за херметичност.

 


Приста Ойл Холдинг е и оторозиран производител на добавката AdBlue®

 

 

AdBlue (AUS 32 ISO 22241) е висококачествен разтвор на уреа във вода, разработен  специално за дизелови двигатели, които покриват стандартите Euro 4/Euro 5 и на които изпускателната система е оборудвана със селективна каталитична редукция  (SCR). При инжектирането на AdBlue в SCR каталитичен преобразувател, вредните азотни оксиди (NOx) се преобразуват в безвредния азот и вода, като по този начин се намаляват емисиите на вредни за околната среда газове от автомобила.

 

Самият производствен процес представлява разтваряне на уреа във вода с висока степен на пречистване в точно определено съотношение. За целта водата преминава през индустриална система за двупасова обратна осмоза, която осигурява пречистването от всякакви минерали и други съставки. Важно е да имате предвид, че AdBlue не е горивна добавка и не се смесва с горивото на автомобила – тя се налива в отделен специален резервоар, който се използва от катализатора за третирането на изходящите вредни емисии от работата на двигателя.
Е
дин продукт за всички пазари


Не е тайна, че някои производители правят определени  корекции в качеството на продуктите, доставяни на различни пазари (държави). Приста Ойл не е един от тях. Между маслата купени в България и останалите пазари, на които оперира компанията,  няма  разлика. Това е един и същ продукт, произведен по една и съща технология, отговарящ на едни и същи стандарти за качество

 

Г-н Цветомир Анастасов - Изпълнителен директор на Приста Ойл Холдинг:

"До преди 10 години сред българите цареше широко разпространеното мнение, че качеството на маслата на българска марка е задължително по-лошо от това на добре познатите световни марки. Много хора смятат Приста Ойл за малко предприятие, но това мнение се променя след запознаване с производствената база на компанията. Ние се придържаме към политиката на отворено производство и демонстрираме работата на инсталациите на всеки един крупен настоящ или потенциален клиент, който желае лично да се убеди в стандартите и нивото на контрола на качеството на произвежданата от завода продукция."

 

За повече информация посетете www.prista-oil.com

 Автор: Asparuh Borisov

 
Още новини за Chevrolet:

Производство на смазочни масла в Приста Ойл
За производството на масла в Приста Ойл
Chevrolet представи концепта Colorado
Хечбека Chevrolet Cruze на пазара от тази пролет
Детройт 2011: Chevrolet Sonic изглежда симпатичен
През 2011-а идва серийния хечбек Chevrolet Cruze
Разкриха преждевременно Chevy Camaro Convertible
2010 SEMA: Два специални Chevy Corvette
Пазара на Китай очаква Chevy Volt
Chevy планира да въведе Aveo SUV
От Hennessey представиха неукротим Camaro Convertible
Хечбека Chevrolet Cruze идва в Европа. За САЩ не е сигурно
Погледните какви големи „очи” има новият Chevy Aveo . . .
Серийната версия на 2011 Chevrolet Aveo
Хечбек варианта на Chevy Cruze
Махнаха официално покрива на Chevrolet Camaro
Продават колата на Вин Дизел от Fast and Furious 4
Истината за мощността на Chevrolet Camaro V6
Електрически концепткар на GM ще дебютира в Шанхай
Първи образи – Chevy Aveo Седан
Злобния Chevrolet Aveo RS ще се покаже отново
Идва новият Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo никога не е бил толкова зъл
Дизайнерът на Camaro бяга да работи при Volkswagen
Chevrolet Spark пристига в България
Chevrolet Cruze ще стъпи и на пазара в САЩ
Официално: Chevrolet ще прави и открито Camaro
Chevrolet подготвя дебюта на Cruze в Лос Анджелис
General Motos представя компактния Agila
Невероятно, но факт! 1 литър на 100 км...
Chevrolet Spark пристига и в Европа
Chevrolet Camaro пристига и в Европа
Скоро ще видим и Camaro Convertible
През 2011 ще видим новото поколение Chevrolet Lacetti
Chevrolet съобщи цената на Cruze
Chevrolet Corvette GT1 Championship Edition 2009
Чикаго 2009: Corvette Sting Ray концепция
Chevrolet Spark ще дебютира в Женева
Инспектор N-Joy и мистър Zi отново в големия трафик
Мини клас

  • Spark

  • Spark 2009
КОМЕНТАРИ(0):
РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА ДА ПИШЕШ КОМЕНТАРИ


Платена реклама

  АВТО НОВИНИ
АВТО ОБЯВИ